logo头像

不要跟我谈理想,我的理想是不工作

数据结构与算法

JavaScript-Array迭代器方法

【1】 第一组迭代器方法不产生任何新数组,要么对于数组中的每个元素执行某种操作,要么返回一个值;1.forEach() 接受一个函数作为参数,对数组中的每个元素使用该函数123456789function square(num) { print(num, num * num);}var nums = [];for (var i = 0; i < 10; ++i) { nums[i] = i+1;}nums.forEach(square);…